اعلام زمانبندی مسابقات برای رشته های FIFA 17-PS4،PES 2017-XBOX 360 و CS-GO

زمانبندی  مسابقات برای رشته های  FIFA 17-PS4،PES 2017-XBOX 360 و CS-GO به شرح زیر می باشد:

در ضمن قرعه کشی کلیه بازیها رو میتونید از طریق (اینجا) ببینید:

همچنین قرعه کشی هر براکت در نام group ها در بالای هر زمانبندی موجود می باشد:

 

FIFA 17-PS4:

.در مجموع 1 نفر به جمع 8 نفر پایانی این رشته راه پیدا خواهند کرد. G و F یک نفر به جمع 8 نفر پایانی و از براکتهای   A،B،C،D،E  در این رشته از هر کدام از براکتهای  

.زمانبندی بازیهای مراحل بعدی متعاقبا در حین مسابقات اعلام خواهد شد.

براکتها و زمانبندی مسابقات این رشته که در مرحله اول در روزهای 18 و 19 شهریر ماه برگزار می گردد(مسابقات این رشته تا 23 شهریور ماه ادامه دارد) به شرح زیر می باشد:

 

BRACKET GROUP A: داور: آروین شایگان

شماره بازی  1 الی 5 ساعت 10 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 6 الی 10 ساعت 11 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 11 الی 15 ساعت 12 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 16 الی 20 ساعت 13 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 21 الی 25 ساعت 14 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 26 الی 30 ساعت 15 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 31 الی 35 ساعت 16 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 36 الی 40 ساعت 17 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 41 الی 45 ساعت 18 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 46 الی 50 ساعت 19 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 51 الی 55 ساعت 20 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 56 الی 60 ساعت 21 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 61الی 65 ساعت 22 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی  66 الی 70 ساعت 10 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 71 الی 75 ساعت 11 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 76 الی 80 ساعت 12 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 81 الی 85 ساعت 13 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 86 الی 90 ساعت 14 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 91 الی 95 ساعت 15 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 96 الی 100 ساعت 16 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 101 الی 105 ساعت 17 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 106 الی 110 ساعت 18 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 111 الی 115 ساعت 19 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 116 الی 120 ساعت 20 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 121 الی 125 ساعت 21 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 126 الی 130 ساعت 22 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

 

 

BRACKET GROUP B: داور: نیما خیرالله

شماره بازی  1 الی 5 ساعت 10 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 6 الی 10 ساعت 11 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 11 الی 15 ساعت 12 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 16 الی 20 ساعت 13 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 21 الی 25 ساعت 14 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 26 الی 30 ساعت 15 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 31 الی 35 ساعت 16 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 36 الی 40 ساعت 17 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 41 الی 45 ساعت 18 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 46 الی 50 ساعت 19 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 51 الی 55 ساعت 20 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 56 الی 60 ساعت 21 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 61الی 65 ساعت 22 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی  66 الی 70 ساعت 10 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 71 الی 75 ساعت 11 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 76 الی 80 ساعت 12 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 81 الی 85 ساعت 13 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 86 الی 90 ساعت 14 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 91 الی 95 ساعت 15 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 96 الی 100 ساعت 16 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 101 الی 105 ساعت 17 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 106 الی 110 ساعت 18 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 111 الی 115 ساعت 19 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 116 الی 120 ساعت 20 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 121 الی 125 ساعت 21 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 126 الی 130 ساعت 22 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

 

BRACKET GROUP C: داور: شایان نوربخش

شماره بازی  1 الی 5 ساعت 10 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 6 الی 10 ساعت 11 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 11 الی 15 ساعت 12 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 16 الی 20 ساعت 13 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 21 الی 25 ساعت 14 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 26 الی 30 ساعت 15 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 31 الی 35 ساعت 16 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 36 الی 40 ساعت 17 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 41 الی 45 ساعت 18 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 46 الی 50 ساعت 19 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 51 الی 55 ساعت 20 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 56 الی 60 ساعت 21 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 61الی 65 ساعت 22 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی  66 الی 70 ساعت 10 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 71 الی 75 ساعت 11 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 76 الی 80 ساعت 12 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 81 الی 85 ساعت 13 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 86 الی 90 ساعت 14 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 91 الی 95 ساعت 15 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 96 الی 100 ساعت 16 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 101 الی 105 ساعت 17 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 106 الی 110 ساعت 18 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 111 الی 115 ساعت 19 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 116 الی 120 ساعت 20 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 121 الی 125 ساعت 21 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 126 الی 130 ساعت 22 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

 

BRACKET GROUP D : داور: محمد عزیزالهی

شماره بازی  1 الی 5 ساعت 10 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 6 الی 10 ساعت 11 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 11 الی 15 ساعت 12 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 16 الی 20 ساعت 13 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 21 الی 25 ساعت 14 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 26 الی 30 ساعت 15 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 31 الی 35 ساعت 16 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 36 الی 40 ساعت 17 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 41 الی 45 ساعت 18 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 46 الی 50 ساعت 19 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 51 الی 55 ساعت 20 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 56 الی 60 ساعت 21 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 61الی 65 ساعت 22 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی  66 الی 70 ساعت 10 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 71 الی 75 ساعت 11 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 76 الی 80 ساعت 12 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 81 الی 85 ساعت 13 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 86 الی 90 ساعت 14 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 91 الی 95 ساعت 15 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 96 الی 100 ساعت 16 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 101 الی 105 ساعت 17 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 106 الی 110 ساعت 18 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 111 الی 115 ساعت 19 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 116 الی 120 ساعت 20 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 121 الی 125 ساعت 21 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 126 الی 130 ساعت 22 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

 

BRACKET GROUP E : داور: سید جواد نجفی

شماره بازی  1 الی 5 ساعت 10 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 6 الی 10 ساعت 11 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 11 الی 15 ساعت 12 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 16 الی 20 ساعت 13 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 21 الی 25 ساعت 14 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 26 الی 30 ساعت 15 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 31 الی 35 ساعت 16 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 36 الی 40 ساعت 17 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 41 الی 45 ساعت 18 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 46 الی 50 ساعت 19 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 51 الی 55 ساعت 20 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 56 الی 60 ساعت 21 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 61الی 65 ساعت 22 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی  66 الی 70 ساعت 10 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 71 الی 75 ساعت 11 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 76 الی 80 ساعت 12 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 81 الی 85 ساعت 13 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 86 الی 90 ساعت 14 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 91 الی 95 ساعت 15 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 96 الی 100 ساعت 16 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 101 الی 105 ساعت 17 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 106 الی 110 ساعت 18 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 111 الی 115 ساعت 19 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 116 الی 120 ساعت 20 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 121 الی 125 ساعت 21 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 126 الی 130 ساعت 22 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

 

BRACKET GROUP F: داور امیرحسین خلج

شماره بازی  1 الی 4 ساعت 10 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 5 الی 8 ساعت 11 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 9 الی 12 ساعت 12 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 13 الی 16 ساعت 13 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 17 الی 20 ساعت 14 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 21 الی 24 ساعت 15 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 25 الی 28 ساعت 16 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 29 الی 32 ساعت 17 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 33 الی 36 ساعت 18 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 37 الی 40 ساعت 19 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 41 الی 44 ساعت 20 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 45 الی 48 ساعت 21 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 49 الی 52 ساعت 22 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی  53 الی 56 ساعت 10 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 57 الی 60 ساعت 11 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 61 الی 64 ساعت 12 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 65 الی 68 ساعت 13 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 69 الی 72 ساعت 14 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 73 الی 76 ساعت 15 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 77 الی 80 ساعت 16 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 81 الی 84 ساعت 17 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 85 الی 88 ساعت 18 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 89 الی 92 ساعت 19 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 93 الی 96 ساعت 20 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 97 الی 100 ساعت 21 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 101 الی 104 ساعت 22 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

 

BRACKET GROUP G: داور: امیرحسین خلج

شماره بازی  1 الی 4 ساعت 10 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 5 الی 8 ساعت 11 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 9 الی 12 ساعت 12 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 13 الی 16 ساعت 13 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 17 الی 20 ساعت 14 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 21 الی 24 ساعت 15 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 25 الی 28 ساعت 16 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 29 الی 32 ساعت 17 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 33 الی 36 ساعت 18 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 37 الی 40 ساعت 19 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 41 الی 44 ساعت 20 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 45 الی 48 ساعت 21 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 49 الی 52 ساعت 22 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی  53 الی 56 ساعت 10 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 57 الی 60 ساعت 11 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 61 الی 64 ساعت 12 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 65 الی 68 ساعت 13 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 69 الی 72 ساعت 14 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 73 الی 76 ساعت 15 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 77 الی 80 ساعت 16 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 81 الی 84 ساعت 17 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 85 الی 88 ساعت 18 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 89 الی 92 ساعت 19 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 93 الی 96 ساعت 20 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 97 الی 100 ساعت 21 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 101 الی 104 ساعت 22 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

 

 

 :PES 2017-XBOX 360

براکتها و زمانبندی مسابقات این رشته که در مرحله اول در روزهای 18 و 19 شهریر ماه برگزار می گردد(مسابقات این رشته تا 22 شهریور ماه ادامه دارد) به شرح زیر می باشد:

زمانبندی بازیهای مراحل بعدی متعاقبا در حین مسابقات اعلام خواهد شد.

 

BRACKET GROUP A: داور: میثم امینی

شماره بازی 1 الی 6  ساعت 10 روز شنبه 18 شهریور ماه 

شماره بازی 7 الی 12  ساعت 11 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 13 الی 18  ساعت 12 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 19 الی 24  ساعت 13 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 25 الی 30 ساعت 14 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 31 الی 36 ساعت 15 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 37 الی 42 ساعت 16 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 43 الی 48 ساعت 17 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 49 الی 54 ساعت 18 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 55 الی 60 ساعت 19 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 61 الی 66 ساعت 20 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 67الی 72 ساعت 21 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 73 الی 78 ساعت 22 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 79 الی 84 ساعت 10 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 85الی 90 ساعت 11 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 91الی 96ساعت 12 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 97 الی 102 ساعت 13 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 103 الی 108 ساعت 14 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 109 الی 114 ساعت 15 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 115 الی 120 ساعت 16 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 121 الی 126 ساعت 17 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 127 الی 132 ساعت 18 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 133 الی 138 ساعت 19 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 139 الی 144 ساعت 20 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 145 الی 150 ساعت 21 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 151 الی 156 ساعت 22 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

 

BRACKET GROUP B: داور: بنیامین نیرومند

شماره بازی 1 الی 6  ساعت 10 روز شنبه 18 شهریور ماه 

شماره بازی 7 الی 12  ساعت 11 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 13 الی 18  ساعت 12 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 19 الی 24  ساعت 13 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 25 الی 30 ساعت 14 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 31 الی 36 ساعت 15 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 37 الی 42 ساعت 16 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 43 الی 48 ساعت 17 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 49 الی 54 ساعت 18 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 55 الی 60 ساعت 19 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 61 الی 66 ساعت 20 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 67الی 72 ساعت 21 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 73 الی 78 ساعت 22 روز شنبه 18 شهریور ماه

شماره بازی 79 الی 84 ساعت 10 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 85الی 90 ساعت 11 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 91الی 96ساعت 12 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 97 الی 102 ساعت 13 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 103 الی 108 ساعت 14 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 109 الی 114 ساعت 15 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 115 الی 120 ساعت 16 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 121 الی 126 ساعت 17 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 127 الی 132 ساعت 18 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 133 الی 138 ساعت 19 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 139 الی 144 ساعت 20 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 145 الی 150 ساعت 21 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

شماره بازی 151 الی 156 ساعت 22 روز یکشنبه 19 شهریور ماه

 

CS-GO : 
دوستان کانتر باز میتونن قرعه کشی رشته کانتر رو از (اینجا)ملاحظه بفرمایند.ادمین مسابقات این رشته آقای بهزاد احمدی زاده خواهد بود.
در ضمن مسابقات در این رشته در دو مرحله آنلاین برای انتخاب 8 تیم پایانی و از 8 تیم پایانی به بعد به صورت آفلاین در برج میلاد تهران برگزار می گردد.
مسابقات آنلاین از تاریخ 13 الی 20 شهریور ماه و مسابقات آفلاین در روزهای 21 و 22 شهریور ماه طبق زمانبندی که اعلام خواهد شد برگزار می گردد.

 

دیدگاه‌ها

تصویر honey

سلام و خسته نباشید خدمت شما
من بازی مرحله اولمو بردم الان حریفمم مشخص شده ولی اطلاعاتی از زمان برگزاری نزده باید از کجا متوجه بشم ؟

تصویر 12g2hamidd

خواهشا به داور هایی که اونجا میزارید بگید که اطلاع رسانیشون درست باشه من الان الکی الکی حذف شدم !!!!!!!! واقعا مسخرس

تصویر وحید کریم

سلام من دیشب بازی رو بردم بازی بعدی رو کی اعلام میکنن؟؟

دیدگاه جدیدی بگذارید

Plain text

  • هیچ تگ HTML ی مجاز نیست.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
کپچا
این امتحان ، برای تشخیص انسان از ماشین می باشد