زمانبندی رشته های FIFA - PS4 و PES - XBOX 360 برای روزهای دو شنبه 20 و سه شنبه 21 شهریور ماه

زمانبندی  مسابقات برای رشته های  FIFA 17-PS4،PES 2017-XBOX 360 در ادامه رقابتها از روز 20 شهریور به بعد را میتونید در زیر ملاحظه بفرمایید:

در ضمن قرعه کشی کلیه بازیها رو میتونید از طریق (اینجا) ببینید:

همچنین قرعه کشی هر براکت در نام group ها در بالای هر زمانبندی موجود می باشد:

 

FIFA 17-PS4:

.در مجموع 1 نفر به جمع 8 نفر پایانی این رشته راه پیدا خواهند کرد. G و F یک نفر به جمع 8 نفر پایانی و از براکتهای   A،B،C،D،E  در این رشته از هر کدام از براکتهای  

 

 

BRACKET GROUP A: داور: آروین شایگان

شماره بازی  131 الی 135 ساعت 10 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  136 الی 140 ساعت 11 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  141 الی 145 ساعت 12 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  146 الی 150 ساعت13 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  151 الی 155 ساعت 14 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  156 الی 160 ساعت 15 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  161 الی 165 ساعت 16 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  166 الی 170 ساعت 17 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  171 الی 175 ساعت 18 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  176 الی 180 ساعت 19 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  181 الی 185 ساعت 20 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  186 الی 190 ساعت 21 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  191 الی 195 ساعت 10 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  196 الی 200 ساعت 11 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  201 الی 205 ساعت 12 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  206 الی 210 ساعت 13 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  211 الی 215 ساعت 14 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  216 الی 220 ساعت 15 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  221 الی 225 ساعت 16 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  226 الی 230 ساعت 17 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  231 الی 235 ساعت 18 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 236 الی 240 ساعت 19 روز  سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 241 الی 245 ساعت 20 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 246 الی 250 ساعت 21 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 251 الی 252 ساعت 12 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

شماره بازی 253 الی 254 ساعت 13 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

شماره بازی 255 فینال این براکت ساعت 14 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

 

 

BRACKET GROUP B: داور: نیما خیرالله

شماره بازی  131 الی 135 ساعت 10 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  136 الی 140 ساعت 11 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  141 الی 145 ساعت 12 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  146 الی 150 ساعت13 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  151 الی 155 ساعت 14 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  156 الی 160 ساعت 15 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  161 الی 165 ساعت 16 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  166 الی 170 ساعت 17 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  171 الی 175 ساعت 18 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  176 الی 180 ساعت 19 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  181 الی 185 ساعت 20 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  186 الی 190 ساعت 21 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  191 الی 195 ساعت 10 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  196 الی 200 ساعت 11 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  201 الی 205 ساعت 12 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  206 الی 210 ساعت 13 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  211 الی 215 ساعت 14 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  216 الی 220 ساعت 15 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  221 الی 225 ساعت 16 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  226 الی 230 ساعت 17 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  231 الی 235 ساعت 18 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 236 الی 240 ساعت 19 روز  سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 241 الی 245 ساعت 20 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 246 الی 250 ساعت 21 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 251 الی 252 ساعت 12 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

شماره بازی 253 الی 254 ساعت 13 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

شماره بازی 255 فینال این براکت ساعت 14 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

 

BRACKET GROUP C: داور: شایان نوربخش

شماره بازی  131 الی 135 ساعت 10 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  136 الی 140 ساعت 11 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  141 الی 145 ساعت 12 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  146 الی 150 ساعت13 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  151 الی 155 ساعت 14 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  156 الی 160 ساعت 15 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  161 الی 165 ساعت 16 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  166 الی 170 ساعت 17 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  171 الی 175 ساعت 18 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  176 الی 180 ساعت 19 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  181 الی 185 ساعت 20 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  186 الی 190 ساعت 21 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  191 الی 195 ساعت 10 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  196 الی 200 ساعت 11 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  201 الی 205 ساعت 12 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  206 الی 210 ساعت 13 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  211 الی 215 ساعت 14 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  216 الی 220 ساعت 15 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  221 الی 225 ساعت 16 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  226 الی 230 ساعت 17 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  231 الی 235 ساعت 18 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 236 الی 240 ساعت 19 روز  سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 241 الی 245 ساعت 20 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 246 الی 250 ساعت 21 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 251 الی 252 ساعت 12 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

شماره بازی 253 الی 254 ساعت 13 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

شماره بازی 255 فینال این براکت ساعت 14 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

 

BRACKET GROUP D : داور: محمد عزیزالهی

شماره بازی  131 الی 135 ساعت 10 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  136 الی 140 ساعت 11 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  141 الی 145 ساعت 12 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  146 الی 150 ساعت13 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  151 الی 155 ساعت 14 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  156 الی 160 ساعت 15 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  161 الی 165 ساعت 16 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  166 الی 170 ساعت 17 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  171 الی 175 ساعت 18 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  176 الی 180 ساعت 19 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  181 الی 185 ساعت 20 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  186 الی 190 ساعت 21 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  191 الی 195 ساعت 10 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  196 الی 200 ساعت 11 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  201 الی 205 ساعت 12 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  206 الی 210 ساعت 13 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  211 الی 215 ساعت 14 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  216 الی 220 ساعت 15 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  221 الی 225 ساعت 16 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  226 الی 230 ساعت 17 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  231 الی 235 ساعت 18 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 236 الی 240 ساعت 19 روز  سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 241 الی 245 ساعت 20 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 246 الی 250 ساعت 21 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 251 الی 252 ساعت 12 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

شماره بازی 253 الی 254 ساعت 13 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

شماره بازی 255 فینال این براکت ساعت 14 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

 

BRACKET GROUP E : داور: سید جواد نجفی

شماره بازی  131 الی 135 ساعت 10 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  136 الی 140 ساعت 11 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  141 الی 145 ساعت 12 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  146 الی 150 ساعت13 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  151 الی 155 ساعت 14 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  156 الی 160 ساعت 15 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  161 الی 165 ساعت 16 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  166 الی 170 ساعت 17 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  171 الی 175 ساعت 18 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  176 الی 180 ساعت 19 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  181 الی 185 ساعت 20 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  186 الی 190 ساعت 21 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  191 الی 195 ساعت 10 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  196 الی 200 ساعت 11 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  201 الی 205 ساعت 12 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  206 الی 210 ساعت 13 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  211 الی 215 ساعت 14 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  216 الی 220 ساعت 15 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  221 الی 225 ساعت 16 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  226 الی 230 ساعت 17 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  231 الی 235 ساعت 18 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 236 الی 240 ساعت 19 روز  سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 241 الی 245 ساعت 20 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 246 الی 250 ساعت 21 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 251 الی 252 ساعت 12 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

شماره بازی 253 الی 254 ساعت 13 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

شماره بازی 255 فینال این براکت ساعت 14 روز چهارشنبه 22 شهریور ماه

 

BRACKET GROUP F: داور امیرحسین خلج

شماره بازی  105 الی 108 ساعت 10 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  109 الی 112 ساعت 11 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 113 الی 116 ساعت 12 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  117 الی 120 ساعت 13 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 121 الی 124 ساعت 14 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 125 الی 128 ساعت 15 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 129 الی 132 ساعت 16 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 133 الی 136 ساعت 17 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 137 الی 140 ساعت 18 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 141 الی 144 ساعت 19 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 145 الی 148 ساعت 20 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 149 الی 152 ساعت 21 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 153 الی 156 ساعت 10 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  157 الی 160 ساعت 11 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  161 الی 164 ساعت 12 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  165 الی 168 ساعت 13 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  169 الی 171 ساعت 14 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 172 الی 173 ساعت 15 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 174 الی 175 ساعت 16 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 176 فینال این براکت ساعت 17 روز سه شنبه 21 شهریور ما

 
 

BRACKET GROUP G: داور: امیرحسین خلج

شماره بازی  105 الی 108 ساعت 10 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  109 الی 112 ساعت 11 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 113 الی 116 ساعت 12 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی  117 الی 120 ساعت 13 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 121 الی 124 ساعت 14 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 125 الی 128 ساعت 15 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 129 الی 132 ساعت 16 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 133 الی 136 ساعت 17 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 137 الی 140 ساعت 18 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 141 الی 144 ساعت 19 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 145 الی 148 ساعت 20 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 149 الی 152 ساعت 21 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 153 الی 156 ساعت 10 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  157 الی 160 ساعت 11 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  161 الی 164 ساعت 12 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  165 الی 168 ساعت 13 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی  169 الی 171 ساعت 14 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 172 الی 173 ساعت 15 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 174 الی 175 ساعت 16 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

شماره بازی 176 فینال این براکت ساعت 17 روز سه شنبه 21 شهریور ماه

بازی فینالیستهای این دو براکت  ساعت 18 برگزار میشود.

 

 :PES 2017-XBOX 360

براکتها و زمانبندی مسابقات این رشته که در مرحله اول در روزهای 18 و 19 شهریر ماه برگزار می گردد(مسابقات این رشته تا 22 شهریور ماه ادامه دارد) به شرح زیر می باشد:

زمانبندی بازیهای مراحل بعدی متعاقبا در حین مسابقات اعلام خواهد شد.

 

BRACKET GROUP A: داور: میثم امینی

شماره بازی 157 الی 162  ساعت 10 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 163 الی 168  ساعت 11 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 169 الی 174  ساعت 12 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 175 الی 180  ساعت 13 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 181 الی 186  ساعت 14 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 187 الی 191  ساعت 15 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 192 الی 195  ساعت 16 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 196 الی 197  ساعت 17 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 198 فینال این برکت ساعت 18 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

 

 

BRACKET GROUP B: داور: بنیامین نیرومند

شماره بازی 157 الی 162  ساعت 10 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 163 الی 168  ساعت 11 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 169 الی 174  ساعت 12 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 175 الی 180  ساعت 13 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 181 الی 186  ساعت 14 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 187 الی 190  ساعت 15 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 191 الی 194  ساعت 16 روز دوشنبه 20 شهریور ماه

شماره بازی 195 الی 196  ساعت 17 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

شماره بازی 197 فینال این برکت ساعت 18 روز دوشنبه 20 شهریور ماه 

 

 
CS-GO : 
دوستان کانتر باز میتونن قرعه کشی رشته کانتر رو از (اینجا)ملاحظه بفرمایند.ادمین مسابقات این رشته آقای بهزاد احمدی زاده خواهد بود.
در ضمن مسابقات در این رشته در دو مرحله آنلاین برای انتخاب 8 تیم پایانی و از 8 تیم پایانی به بعد به صورت آفلاین در برج میلاد تهران برگزار می گردد.
مسابقات آنلاین از تاریخ 13 الی 20 شهریور ماه و مسابقات آفلاین در روزهای 21 و 22 شهریور ماه طبق زمانبندی که اعلام خواهد شد برگزار می گردد.
 

دیدگاه‌ها

تصویر hamidrezah

سلام
نمیتونم جدول رو ببینم تا بفهمم شماره مسابقه ام چیه برای فردا...چه باید کرد؟

تصویر 12g2hamidd

اقا من مسایقه اول شنبه بردم بعد الان اومدم چک کنم که که به کی خوردم و زمانش معلوم شه دیدیم حرفم رو تیک زده فرستاده مرحله بعد یعنی چی مسابقه هنوز اعلام نشده برگزار نشده اون تیک خورده خوهشن رسیدگی کنید !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
حمید منافی شماره مسابقه 37 گروه F

دیدگاه جدیدی بگذارید

Plain text

  • هیچ تگ HTML ی مجاز نیست.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
کپچا
این امتحان ، برای تشخیص انسان از ماشین می باشد